1BBEB6AB-3F99-4E82-AB97-12CAFC83ED1D.jpg
1BBEB6AB-3F99-4E82-AB97-12CAFC83ED1D.jpg
2BD130D3-FBC7-42F8-B131-8400944EDD42.jpg
2BD130D3-FBC7-42F8-B131-8400944EDD42.jpg
2DA3E31C-6A3A-414B-8ABB-7346A988E3A6.jpg
2DA3E31C-6A3A-414B-8ABB-7346A988E3A6.jpg
2E7A24D3-8519-4FC0-81F9-666C8A10D880.jpg
2E7A24D3-8519-4FC0-81F9-666C8A10D880.jpg
3D0B24B1-4E58-4E38-AD13-C25F8081390B.jpg
3D0B24B1-4E58-4E38-AD13-C25F8081390B.jpg
4EE902DA-018B-4E12-AD09-D8832B7B70F0.jpg
4EE902DA-018B-4E12-AD09-D8832B7B70F0.jpg
4FF37E0C-2194-4528-9A12-DB36ACF1094A.jpg
4FF37E0C-2194-4528-9A12-DB36ACF1094A.jpg
5B04A3FB-38A6-407C-ABEA-5FD38492F364.jpg
5B04A3FB-38A6-407C-ABEA-5FD38492F364.jpg
5F18AC48-B360-429D-83CB-8AB0E2E6E7FA.jpg
5F18AC48-B360-429D-83CB-8AB0E2E6E7FA.jpg
6B7B36FC-2909-4276-915C-87C7EC9247FE.jpg
6B7B36FC-2909-4276-915C-87C7EC9247FE.jpg
6B54FD88-EB3A-48F2-B211-7FFB6C74654D.jpg
6B54FD88-EB3A-48F2-B211-7FFB6C74654D.jpg
6CE00531-CB10-4DD4-BA81-D02DA7C3322F.jpg
6CE00531-CB10-4DD4-BA81-D02DA7C3322F.jpg
6F21C5C6-E0FB-4DE7-BBF9-C6FE7F5729AA.jpg
6F21C5C6-E0FB-4DE7-BBF9-C6FE7F5729AA.jpg
7A2A4397-63DD-49AC-9AA9-8BA945B4F7BB.jpg
7A2A4397-63DD-49AC-9AA9-8BA945B4F7BB.jpg
7E3BC1A5-CF0E-4950-8621-071A6643EC90.jpg
7E3BC1A5-CF0E-4950-8621-071A6643EC90.jpg
8B440104-6440-4822-83A0-CF959D080369.jpg
8B440104-6440-4822-83A0-CF959D080369.jpg
9C28B1B8-71DE-41B9-9DF3-F89B320AFDA2.jpg
9C28B1B8-71DE-41B9-9DF3-F89B320AFDA2.jpg
9E9CDB27-0C46-421B-8476-5F324AA115C6.jpg
9E9CDB27-0C46-421B-8476-5F324AA115C6.jpg
19C46730-B32F-490D-80CA-66D3796C7553.jpg
19C46730-B32F-490D-80CA-66D3796C7553.jpg
53DAD079-13BC-48DD-BE55-CE9A8FBEF037.jpg
53DAD079-13BC-48DD-BE55-CE9A8FBEF037.jpg
54BDBCD0-1DA2-40B4-ADA2-1F93300E2CFB.jpg
54BDBCD0-1DA2-40B4-ADA2-1F93300E2CFB.jpg
64E7BE7F-7D47-430A-B3E9-054B5ECF98AD.jpg
64E7BE7F-7D47-430A-B3E9-054B5ECF98AD.jpg
92A3EC98-FEF0-4CFE-A555-C859FE002811.jpg
92A3EC98-FEF0-4CFE-A555-C859FE002811.jpg
283F80C5-565F-45A4-940E-3C552AA67898.jpg
283F80C5-565F-45A4-940E-3C552AA67898.jpg
433A677E-D36C-495E-AC55-CDE2F6ABCDC5.jpg
433A677E-D36C-495E-AC55-CDE2F6ABCDC5.jpg
806D38F2-87ED-4D9A-9BF4-3EEA545B0A35.jpg
806D38F2-87ED-4D9A-9BF4-3EEA545B0A35.jpg
5651A5EF-5039-4935-B91B-F16AE378BC27.jpg
5651A5EF-5039-4935-B91B-F16AE378BC27.jpg
7365F56A-DFF6-4262-9BC1-B5B57E3BF99A.jpg
7365F56A-DFF6-4262-9BC1-B5B57E3BF99A.jpg
18207CDD-C6FE-4992-9CA0-5B9EEF24D80B.jpg
18207CDD-C6FE-4992-9CA0-5B9EEF24D80B.jpg
37952BD6-3181-46A5-88A6-F2B754C8034C.jpg
37952BD6-3181-46A5-88A6-F2B754C8034C.jpg
58993C9C-D188-4396-A638-77853EA787F3.jpg
58993C9C-D188-4396-A638-77853EA787F3.jpg
B45813A0-2078-4800-96F7-885791F3D212.jpg
B45813A0-2078-4800-96F7-885791F3D212.jpg
B791315F-92F3-407F-B92C-A2BB5AE1181C.jpg
B791315F-92F3-407F-B92C-A2BB5AE1181C.jpg
BACE6F25-CCF2-43CF-8964-51BF1830C3C4.jpg
BACE6F25-CCF2-43CF-8964-51BF1830C3C4.jpg
BCE92213-689F-4F6B-A806-2AAE56C0CF04.jpg
BCE92213-689F-4F6B-A806-2AAE56C0CF04.jpg
C4ECE05E-3021-47DF-82F7-B12AEDD841BA.jpg
C4ECE05E-3021-47DF-82F7-B12AEDD841BA.jpg
D27D27F1-06BC-4194-92F4-F8430BDACB83.jpg
D27D27F1-06BC-4194-92F4-F8430BDACB83.jpg
D44AE1BC-4371-427A-9F05-19393B1B6DC9.jpg
D44AE1BC-4371-427A-9F05-19393B1B6DC9.jpg
D88FB327-F936-4D2A-B370-A8B7C1115BFD.jpg
D88FB327-F936-4D2A-B370-A8B7C1115BFD.jpg
DA56722F-A2E3-4FB1-9B94-1CB0EAFB677B.jpg
DA56722F-A2E3-4FB1-9B94-1CB0EAFB677B.jpg
DBE70A62-8E5B-43C8-90FC-FF6BF811F998.jpg
DBE70A62-8E5B-43C8-90FC-FF6BF811F998.jpg
E22D5243-1E3D-4800-A6B6-B89A89138F3C.jpg
E22D5243-1E3D-4800-A6B6-B89A89138F3C.jpg
E0871CB3-8D3C-4397-80DB-4F7EA4160E38.jpg
E0871CB3-8D3C-4397-80DB-4F7EA4160E38.jpg
E101368F-978F-4DC0-96D4-D78E4A7B0C53.jpg
E101368F-978F-4DC0-96D4-D78E4A7B0C53.jpg
E8121541-3FF2-4516-B193-69F414AF38A0.jpg
E8121541-3FF2-4516-B193-69F414AF38A0.jpg
EA242BBF-5338-4871-83FC-1622C7C8C028.jpg
EA242BBF-5338-4871-83FC-1622C7C8C028.jpg
EBA3C6DF-3324-4C2F-A5EC-CEE6B5E4AAF0.jpg
EBA3C6DF-3324-4C2F-A5EC-CEE6B5E4AAF0.jpg
EE72A86C-F524-428F-8D02-A4280D96C12E.jpg
EE72A86C-F524-428F-8D02-A4280D96C12E.jpg
FB9592E5-F177-432B-B50E-8BC3A4B7F2CC.jpg
FB9592E5-F177-432B-B50E-8BC3A4B7F2CC.jpg
FF097F34-B56E-4E55-9830-7BA721C102E0.jpg
FF097F34-B56E-4E55-9830-7BA721C102E0.jpg
1BBEB6AB-3F99-4E82-AB97-12CAFC83ED1D.jpg
1BBEB6AB-3F99-4E82-AB97-12CAFC83ED1D.jpg
2BD130D3-FBC7-42F8-B131-8400944EDD42.jpg
2BD130D3-FBC7-42F8-B131-8400944EDD42.jpgRussian Pavilion at the 2012 Architectural Biennale in Venice.
2DA3E31C-6A3A-414B-8ABB-7346A988E3A6.jpg
2DA3E31C-6A3A-414B-8ABB-7346A988E3A6.jpg
2E7A24D3-8519-4FC0-81F9-666C8A10D880.jpg
2E7A24D3-8519-4FC0-81F9-666C8A10D880.jpg
3D0B24B1-4E58-4E38-AD13-C25F8081390B.jpg
3D0B24B1-4E58-4E38-AD13-C25F8081390B.jpg
4EE902DA-018B-4E12-AD09-D8832B7B70F0.jpg
4EE902DA-018B-4E12-AD09-D8832B7B70F0.jpg
4FF37E0C-2194-4528-9A12-DB36ACF1094A.jpg
4FF37E0C-2194-4528-9A12-DB36ACF1094A.jpg
5B04A3FB-38A6-407C-ABEA-5FD38492F364.jpg
5B04A3FB-38A6-407C-ABEA-5FD38492F364.jpg
5F18AC48-B360-429D-83CB-8AB0E2E6E7FA.jpg
5F18AC48-B360-429D-83CB-8AB0E2E6E7FA.jpg
6B7B36FC-2909-4276-915C-87C7EC9247FE.jpg
6B7B36FC-2909-4276-915C-87C7EC9247FE.jpg
6B54FD88-EB3A-48F2-B211-7FFB6C74654D.jpg
6B54FD88-EB3A-48F2-B211-7FFB6C74654D.jpg
6CE00531-CB10-4DD4-BA81-D02DA7C3322F.jpg
6CE00531-CB10-4DD4-BA81-D02DA7C3322F.jpg
6F21C5C6-E0FB-4DE7-BBF9-C6FE7F5729AA.jpg
6F21C5C6-E0FB-4DE7-BBF9-C6FE7F5729AA.jpg
7A2A4397-63DD-49AC-9AA9-8BA945B4F7BB.jpg
7A2A4397-63DD-49AC-9AA9-8BA945B4F7BB.jpgFlooding affects St Marks Square in Venice.
7E3BC1A5-CF0E-4950-8621-071A6643EC90.jpg
7E3BC1A5-CF0E-4950-8621-071A6643EC90.jpg
8B440104-6440-4822-83A0-CF959D080369.jpg
8B440104-6440-4822-83A0-CF959D080369.jpg
9C28B1B8-71DE-41B9-9DF3-F89B320AFDA2.jpg
9C28B1B8-71DE-41B9-9DF3-F89B320AFDA2.jpg
9E9CDB27-0C46-421B-8476-5F324AA115C6.jpg
9E9CDB27-0C46-421B-8476-5F324AA115C6.jpg
19C46730-B32F-490D-80CA-66D3796C7553.jpg
19C46730-B32F-490D-80CA-66D3796C7553.jpgFlooding affects St Marks Square in Venice.
53DAD079-13BC-48DD-BE55-CE9A8FBEF037.jpg
53DAD079-13BC-48DD-BE55-CE9A8FBEF037.jpg
54BDBCD0-1DA2-40B4-ADA2-1F93300E2CFB.jpg
54BDBCD0-1DA2-40B4-ADA2-1F93300E2CFB.jpgThe beautiful San Giorgio Island in Venice.
64E7BE7F-7D47-430A-B3E9-054B5ECF98AD.jpg
64E7BE7F-7D47-430A-B3E9-054B5ECF98AD.jpg
92A3EC98-FEF0-4CFE-A555-C859FE002811.jpg
92A3EC98-FEF0-4CFE-A555-C859FE002811.jpg
283F80C5-565F-45A4-940E-3C552AA67898.jpg
283F80C5-565F-45A4-940E-3C552AA67898.jpg
433A677E-D36C-495E-AC55-CDE2F6ABCDC5.jpg
433A677E-D36C-495E-AC55-CDE2F6ABCDC5.jpg
806D38F2-87ED-4D9A-9BF4-3EEA545B0A35.jpg
806D38F2-87ED-4D9A-9BF4-3EEA545B0A35.jpg
5651A5EF-5039-4935-B91B-F16AE378BC27.jpg
5651A5EF-5039-4935-B91B-F16AE378BC27.jpg
7365F56A-DFF6-4262-9BC1-B5B57E3BF99A.jpg
7365F56A-DFF6-4262-9BC1-B5B57E3BF99A.jpg
18207CDD-C6FE-4992-9CA0-5B9EEF24D80B.jpg
18207CDD-C6FE-4992-9CA0-5B9EEF24D80B.jpg
37952BD6-3181-46A5-88A6-F2B754C8034C.jpg
37952BD6-3181-46A5-88A6-F2B754C8034C.jpg
58993C9C-D188-4396-A638-77853EA787F3.jpg
58993C9C-D188-4396-A638-77853EA787F3.jpg
B45813A0-2078-4800-96F7-885791F3D212.jpg
B45813A0-2078-4800-96F7-885791F3D212.jpg
B791315F-92F3-407F-B92C-A2BB5AE1181C.jpg
B791315F-92F3-407F-B92C-A2BB5AE1181C.jpgThe beautiful San Giorgio Island in Venice.
BACE6F25-CCF2-43CF-8964-51BF1830C3C4.jpg
BACE6F25-CCF2-43CF-8964-51BF1830C3C4.jpg
BCE92213-689F-4F6B-A806-2AAE56C0CF04.jpg
BCE92213-689F-4F6B-A806-2AAE56C0CF04.jpgThe Grand Canal in Venice from the Rialto Bridge
C4ECE05E-3021-47DF-82F7-B12AEDD841BA.jpg
C4ECE05E-3021-47DF-82F7-B12AEDD841BA.jpg
D27D27F1-06BC-4194-92F4-F8430BDACB83.jpg
D27D27F1-06BC-4194-92F4-F8430BDACB83.jpg
D44AE1BC-4371-427A-9F05-19393B1B6DC9.jpg
D44AE1BC-4371-427A-9F05-19393B1B6DC9.jpg
D88FB327-F936-4D2A-B370-A8B7C1115BFD.jpg
D88FB327-F936-4D2A-B370-A8B7C1115BFD.jpg
DA56722F-A2E3-4FB1-9B94-1CB0EAFB677B.jpg
DA56722F-A2E3-4FB1-9B94-1CB0EAFB677B.jpg
DBE70A62-8E5B-43C8-90FC-FF6BF811F998.jpg
DBE70A62-8E5B-43C8-90FC-FF6BF811F998.jpg
E22D5243-1E3D-4800-A6B6-B89A89138F3C.jpg
E22D5243-1E3D-4800-A6B6-B89A89138F3C.jpg
E0871CB3-8D3C-4397-80DB-4F7EA4160E38.jpg
E0871CB3-8D3C-4397-80DB-4F7EA4160E38.jpg
E101368F-978F-4DC0-96D4-D78E4A7B0C53.jpg
E101368F-978F-4DC0-96D4-D78E4A7B0C53.jpgFlooding affects St Marks Square in Venice.
E8121541-3FF2-4516-B193-69F414AF38A0.jpg
E8121541-3FF2-4516-B193-69F414AF38A0.jpg
EA242BBF-5338-4871-83FC-1622C7C8C028.jpg
EA242BBF-5338-4871-83FC-1622C7C8C028.jpgJames Stirling Bookshop Pavilion at the Venice Architectural Biennale.
EBA3C6DF-3324-4C2F-A5EC-CEE6B5E4AAF0.jpg
EBA3C6DF-3324-4C2F-A5EC-CEE6B5E4AAF0.jpg
EE72A86C-F524-428F-8D02-A4280D96C12E.jpg
EE72A86C-F524-428F-8D02-A4280D96C12E.jpg
FB9592E5-F177-432B-B50E-8BC3A4B7F2CC.jpg
FB9592E5-F177-432B-B50E-8BC3A4B7F2CC.jpg
FF097F34-B56E-4E55-9830-7BA721C102E0.jpg
FF097F34-B56E-4E55-9830-7BA721C102E0.jpg
info
prev / next